Podporujeme rodiny s dětmi s handicapem, aby mohly žít stejný život jako jejich zdraví vrstevníci.

Základní informace I Veřejný závazek I Ceník I Stížnosti

 

 

Centrum denních služeb

Veřejný závazek

 

Poslání:

Posláním centra denních služeb je umožnit klientům s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením trávit část dne ve společnosti svých vrstevníků a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení, vytvářet jim příležitosti k rozvíjení zájmů a dovedností podle jejich individuálních potřeb a podporovat jejich samostatnost a soběstačnost.

 

Cíle centra denních služeb

-       za pomoci individuálního plánování spolupracovat s klienty centra denních služeb na zdokonalení dovedností a znalostí, které vedou k naplnění jejich osobních cílů a směřují v maximální možné míře k jejich začlenění do společnosti

-       poskytovat takové služby, které přispějí ke zvýšení či dosažení nezávislosti klientů na sociální službě s ohledem na jejich individuální potřeby

-       vytvářet příležitosti k tomu, aby klienti mohli v maximální možné míře uplatňovat vlastní vůli a jednat na základě vlastních rozhodnutí

-       podporovat klienty při využívání přirozených vztahových sítí, služeb místních institucí a pracovních pokusech nebo v pracovním uplatnění v různých organizacích

 

Cílová skupina:

Služba je určena dětem a dospělým ve věku od 6 do 35 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tělesného, mentálního nebo kombinovaného zdravotního postižení a je tak ohrožen jejich vývoj a sociální začlenění v oblastech sebeobsluhy, komunikace s okolím, orientace v prostředí, společensky přijatelné chování, vzdělávání a další oblasti života a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

 

Kapacita centra denních služeb

Okamžitá kapacita centra denních služeb je 40 klientů. V případě potřeby může Centrum Orion navýšit kapacitu, pokud bude mít dostatečné finanční a personální zdroje a toto navýšení ošetří změnou v registru sociálních služeb.

 

Centrum denních služeb poskytuje tyto základní činnosti: 

  1. 1.Základní sociální poradenství
  1. 2.Základní činnosti Centra denních služeb

a) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - pomoc při úkonech osobní hygieny, při základní péči o vlasy a nehty a při použití WC

b) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, pomoc a podpora při podávání jídla a pití

c) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti -  nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností, podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí, včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

d) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

e) Sociálně terapeutické činnosti - socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování osob

f) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  - pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

 

Principy, které dodržujeme při poskytování služeb: 

PRINCIP INDIVIDUÁLNÍHO PŘÍSTUPU – práce s klienty probíhá individuálně nebo ve skupinách dle druhu prováděné činnosti. Všichni zaměstnanci Centra Orionrespektují individuální potřeby klientů, a to i při skupinových činnostech. Klient má právo se sám rozhodnout, v jakém rozsahu bude službu využívat, jaká bude náplň poskytované služby a kdy využívání služby ukončí. Poskytovaná služba je založena na rovném přístupu ke všem klientům.

PRINCIP ODBORNOSTI A TÝMOVÉHO PŮSOBENÍ kvalita poskytované služby je zajištěna odborně vzdělaným personálem, vyhovujícím potřebám cílové skupiny. Při poskytování služby se vždy jedná o týmovou práci pracovníků v přímé péči s vedením zařízení. Všichni pracovníci postupují jednotně při naplňování Osobních plánů jednotlivých klientů.

PRINCIP MOTIVACE – klienti jsou vhodnými metodami motivováni a aktivizováni k činnostem rozvíjejícím jejich osobnost

PRINCIP INTEGRACE – všechny aktivity zařízení směřují v co největší míře k začleňování klientů do společnosti

OCHRANA PRÁV KLIENTŮ – naše služby jsou nabízeny a poskytovány tak, aby byla vždy zajištěna ochrana práv a lidská důstojnost klientů. Klient má právo na přiměřené riziko. Služba je poskytována v souladu se standardy kvality.

Aktuality

Aktuality

 

carecka

 

Kalendář akcí

Kalendář akcí

 

 

Jak přispět?

 

Děkujeme Vám, že se o nás zajímáte. Jestliže je Vám činnost Centra Orion sympatická,  budeme Vám vděčni, když ji v rámci svých možností podpoříte.  Na výběr máte z několika možností.

Podpořte nás finančním darem

Podpořte naši činnost finančním darem platebním příkazem na účet Centra Orion podle Vašich možností - Více informací zde.

Podpořte nás věcným darem

Velmi nám pomůžete také věcným darem – Co aktuálně sháníme a potřebujeme?    

Máte další nápady, jak nás podpořit? Nenechávejte si je pro sebe, a dejte nám o nich vědět :-)

 

 

 

 

 

 

 

 

carecka

 

 

Centrum Orion,z.s.  

Sídlo: Dlouhá Ves 116, Rychnov nad Kněžnou

orion@centrum-orion.cz

IČO: 68246901

FB YouTube

 

carecka

          Agrofert CeskaPojistovna  Ferodo Kenvi dm  manPower Polak zopos Matrix a.s.Nadace ČEZ Řízení Letového Provozu Tesco Uniprint Odbory KOVO KV z.s.